پروژه یوسف آباد
  • خیابان دهم 
  • کارفرما : آقای مهندس اهری 
  • آرشیتکت : آقای مهندس جوانمرد 
  • زیر بنا  3500 متر مربع
× تماس با واحد فروش