پروژه پارک وی
  • خیابان ب 
  •  کارفرما : آقای مهندس نظافت 
  • آرشیتکت : آقای مهندس جوانمرد 
  • 8 طبقه با زیربنای 4000مترمربع
× تماس با واحد فروش