پروژه فلامک
  • خیابان فلامک شمالی
  • کارفرما : آقای مصطفوی
  • آرشیتکت : آقای مهندس موسی پناه
  • 9 طبقه با زیربنای 4000 مترمربع
× تماس با واحد فروش