پروژه برج پارک الیت
  • انتهای سنبل خیابان محمود نوریان
  • کارفرما : آقای مهندس اهری
  • آرشیتکت : آقای مهندس جوانمرد
  • طبقه با زیربنای 9000 مترمربع
× تماس با واحد فروش