پروژه الهیه
  • خیابان تختی کوچه نصیبی 
  • کارفرما : آقای مبشری 
  • آرشیتکت : آقای مهندس جوانمرد 
  •  8 طبقه با زیربنای 4000 متر مربع
× تماس با واحد فروش