نورپردازي و روشنايي در معماري مدرن

نورپردازي و روشنايي در معماري مدرن

نورپردازي و روشنايي در معماري مدرن

نور سرچشمه وجود همه هستي است.

با روشن کردن سطح اجسام نور به آنها پيرامون و يک محيط مرئي را اهدا مي کند و جمع شدن سايه درپشت آنها به اجسام عمق مي بخشد.

اجسام تنها درمرزهاي روشنايي و تاريکي است که معني پيدا مي کند وشکل خودرا به دست اورده و نشان مي دهند و روابط داخليشان کشف مي شود

تادائو آندودرباره نور درمعماري مي گويد:

من بسيار عميق به نقش نور نظر مي افکنم که مي تواند درهرنقطه از محيط ساخته شده ما بوسيله مجاورت بي واسطه وشايان توجهي از مکان وزمان با ما صحبت کند.
من نور را به فضاي داخلي معماري هدايت مي کنم به طوري که آن نور فضا را بوسيله عمق مشخص وتعريف کند وفضاهايي بسيار مهيج بوجود بياورد.

در معماري مدرن، تنها نگرش انسان به نور و عناصر طبيعي تغيير يافته است. انسان امروزي به آسمان و اجرام آسماني به چشم اصلي مقدس و ماورا طبيعت نمي نگرد. از نظر او نور، عنصري کاربردي ست.

در معماري مدرن، نورطبيعي، با هيچ گونه تشريفات و مانعي از شيشه هاي ساده و بي رنگ عبور مي کند و به داخل بنا روشنايي و گرما مي بخشد. حتي گاها در معماري مدرن، انسان به نوعي افراط گري مي رسد، محدوديت سازه اي پنجره ها حذف شده و دنيايي بي نهايت شفاف پديد مي آيد. حتي نور، به عنوان گزينه اي هيجان آفرين در معماري مدرن مورد استفاده قرار مي گيرد. در معماري مدرن، نور طبيعي به صورت مستقيم و با اختصاص سطح زيادي از ديوار به بازشوهاي شيشه اي، به درون بنا دعوت مي شود.

نورپردازي و روشنايي در معماري مدرن

نورپردازي و روشنايي در معماري مدرن

مناسب ترين نورپردازي محيط بايد به گونه اي باشد که صفحات مختلف، روشنايي مورد نياز محيط را در شرايط متفاوت تامين کنند.نورپردازي امکان تفکيک فضا را فراهم مي آورد. با استفاده از متمرکز کردن نور بر محيطي خاص در ساختمان به مفهوم متفاوتي دست خواهيم يافت.

حتما بخوانید  مشکلات پيش روي نورپردازي موقت

نورپردازي نه تنها نقش مهمي درارزش گذاري بر عناصر معماري دارد .بلکه يکي از عوامل مهم تعيين کننده فضا نيز محسوب مي شود نورپردازي در دگرگوني ماهيت فضايي وکالبدي تاثيري بسيار دارد.با توجه به کاربري فضا و ميزان نور مورد نياز در فضا، از نور طبيعي و در غير اين صورت از نور مصنوعي، براي روشنايي محيط مورد نظر استفاده مي شود. نور هدايت شده، محيط را زيباتر، آرامش بخش، متنوع و قابل استفاده مي نمايد. در معماري امروز، مبحث نورپردازي ، بسيار حائز اهميت است، چرا که نورپردازي قابليت دگرگوني اساسي، قدرت بيان و پويايي به فضاي طراحي شده معمار مي بخشد و با ورود به محيط زندگي بشر، بر کيفيت فضا اثر مي گذارد. علاوه بر خواص اين چنيني نور، نورپردازي نياز اساسي محيط محسوب مي شود. بدون وجود نور و نورپردازي و عدم توانايي مشاهده پيرامون، معماري و خلق اثر، معنايي نخواهد داشت.

با نورپردازي محيط پيراموني و نورپردازي ساختمان هاي اطراف در واقع به آن فضا روح القا ميگردد.در ساختمان هاي امروزي، نورطبيعي مورد نياز محيط داخلي بنا از ديوارها يا سقف تامين مي شود.VOID امکان نوررساني طبقاتي از سقف را در ساختمان فراهم مي آورد. پيشرفت تکنولوژي در نحوه بهره وري انسان نسبت به گذشته تاثير چنداني نداشته اما در معماري امروز، براي تامين نور مورد نياز فضاي شب و … از نور مصنوعي استفاده مي شود. روشنايي مصنوعي (نور مصنوعي)، دامنه ي بسيار گسترده اي دارد. روشنايي، در طراحي فضاي داخلي و خارجي ساختمان و طراحي محوطه نقش آفرين است.

ارسال نظر

× تماس با واحد فروش